Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Program Interwencyjno-terapeutyczny i Edukacyjny dla Ofiar Przemocy

Program skierowany jest dla osób doznających wszystkich rodzajów krzywdzenia (fizycznego, emocjonalnego, seksualnego oraz zaniedbania). Program szczególną uwagę poświęca dzieciom i kobietom z rodzin z problemem alkoholowym dotkniętym różnymi formami zachowań przemoczonych. Celem programu jest wielopłaszczyznowe wsparcie ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach programu :

 • Pomoc interwencyjną
 • Zapewniamy schronienie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką
 • Udzielamy natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej w przypadku gdy wymaga tego stan ofiary przemocy
  Rozpoznajemy sytuację ofiary przemocy w rodzinie i oceniamy ryzyko w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką
 • Inne działania wymagające szybkiego i zdecydowanego działania celem zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy
 • indywidualne wsparcie terapeutyczne – realizowane jest w formie regularnych indywidualnych spotkań ofiar przemocy z terapeutą.
 • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy – prowadzona przez pracownika socjalnego. Grupa jest miejscem, gdzie osoby objęte programem mają możliwość dzielenia się swoimi problemami, lękami. Kontakt z innymi osobami, które mają za sobą podobne przejścia, pomaga pozbyć się uczestnikom poczucia wstydu i napiętnowania.
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – głównym celem tego działania jest objęcie pomocą osób dorosłych doznających przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem grupy kobiet i interesów dzieci. W zależności od zgłaszanej potrzeby osoba zgłaszająca się po pomoc otrzymują wsparcie informacyjne, edukacyjne prowadzone w postaci poradnictwa psychologicznego bądź konsultacji (osoby w razie potrzeby będą mogły skorzystać z innych form wsparcia realizowanego w ramach niniejszego projektu).
 • Indywidualne wsparcie socjalne – dotyczy problemów przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej realizowane jest w formie indywidualnego wsparcia socjalnego. Jest to pomoc w uzyskaniu świadczeń, dokumentów, w rozwiązywaniu codziennych problemów, rozmowy na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje, jakie są możliwe rodzaje wsparcia, informowanie o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informowanie o procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową
 • Warsztaty wzmacniania kompetencji wychowawczych – prowadzone są przez pedagoga obejmują następujące tematy:
  • Komunikacja z Dzieckiem
  • Złość i agresja – jak je ujarzmić?
  • Rodzinne konstelacje – czyli jak dziecko JEST w rodzinie
  • Emocje małe i duże czyli o tym jak radzić sobie zarówno z emocjami Dzieci jak i własnymi.
 • Pomoc prawna – udzielana jest w formie indywidualnego poradnictwa i ma na celu udzielenie pomocy w zakresie związanym z uregulowaniem spraw takich jak: alimenty, prawa rodzicielskie, problemy mieszkaniowe, procedura prawna zmierzająca do ukarania jak i do eksmisji sprawcy przemocy.