Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Stowarzyszenie

Polityka bezpieczeństwa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pogotowie Społeczne, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 6/7, 61-123 Poznań.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zadań statutowych wykonywanych przez Pogotowie Społeczne w Poznaniu.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:

  • w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • w związku z wykonywaniem zadania statutowego realizowanego przez Pogotowie Społeczne;
  • w celu ochrony Państwa interesów;
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych:
pisemnie: Pogotowie Społeczne w Poznaniu, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań;
poprzez e-mail: iod@pogotowiepspołeczne.org.pl.

Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.

Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Pogotowie Społeczne w Poznaniu dokonywało do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pogotowie Społeczne może również ujawnić dane podmiotom realizującym usługi na rzecz Pogotowia Społecznego.