Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Stowarzyszenie

Historia Stowarzyszenia

HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA „POGOTOWIE SPOŁECZNE”

Pogotowie Społeczne „Barki” powstało w 2000 roku, jako jeden z programów Fundacji „Barka”, którego misją było udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy osobom potrzebującym jak również organizowanie życia we wspólnotach. W 2004 roku osoby zaangażowane w działalność Pogotowia Społecznego założyły Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, które kontynuuje proces pomocy osobom potrzebującym poprzez tworzenie wspólnot, grup samopomocowych, programów edukacyjnych i terapeutycznych

MISJA STOWARZYSZENIA:

Misją Stowarzyszenia jest budowanie wspólnot dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, których celem jest tworzenie możliwości rozwoju osobistego i społecznego osób, oraz:

 • rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych kryzysach,
  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
 • ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

CELE STOWARZYSZENIA REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
 • tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych,
 • organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
 • pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
 • inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
  promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
 • prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
 • prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
  prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi