Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Stowarzyszenie

Statut

aktualizacja.25.09.2022

STATUT STOWARZYSZENIA POGOTOWIE SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę “Pogotowie Społeczne” zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy ’’Prawo o stowarzyszeniach’’ i posiada osobowość prawną.

§4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Poznaniu.
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§6.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

§7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy swoich członków. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych kryzysach,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
 • ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w tym poprzez prowadzenie usług agencji zatrudnienia/pracy

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną
Działalność statutowa odpłatna

 • tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
 • organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
 • pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
 • inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
 • prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
 • prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi
 • prowadzenie agencji zatrudnieni/pracy

 3. Działalność statutowa nieodpłatna

 • prowadzenie programów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości
 • integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
 • wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
 • inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
 • przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
 • zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
 • fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
 • inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
 • animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
 • prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
 • podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
 • prowadzenie poradnictwa prawnego, oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich
 • prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
 • pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
 • przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
 • prowadzenie programów, szkoleń, w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i obronnych
 • edukacja mająca na celu zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na płeć
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy dla osób, dzieci i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • promocja i organizacja wolontariatu

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 13.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) propagowania idei i celów Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacenia składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ,

Członkowi wspierającemu przyznaje się prawa określone w § 14 ust. 1 pkt. z wyjątkiem czynnego

i biernego prawa wyborczego

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt.
Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
łamania i nieprzestrzegania zasad, regulaminów i Uchwał Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 decyzję podejmuje Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone

w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Jednostkami terenowymi stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg

terytorialny oraz siedzibę.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 17.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 20.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków. spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na skutek:
– uchwały Zarządu,
– uchwały Komisji Rewizyjnej,
– wniosku 51% członków Stowarzyszenia.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Wyznaczanie pełnomocnika do zwierania umów z członkami Zarządu oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 51% członków zwyczajnych.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 23.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 5 członków:
– przewodniczący,
– sekretarz,
– skarbnik,
– dwóch członków wybieranych większością głosu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
zawieszanie w czynnościach członków, jeżeli ich działalność jest niezgodna
z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu.

ROZDZIAŁ V
KOMISJA REWIZYJNA

§ 25.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

 

§ 27.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 27a.

Członkowie komisji rewizyjnej:

Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 28.

W przypadkach określonych w § 27 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ VI
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 29.

1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, według zasad określonych w statucie.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) Zaprzestania faktycznej działalności przez odział lub zmniejszenia stanu liczebnego
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok,
2) Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 30.

Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
Postanowienia & 17 stosuje się odpowiednio.

§ 31.

Najwyższą władzą terenowej jednostki jest Walne Zgromadzenie Członków terenowej jednostki.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 32.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki należy w szczególności:

uchwalanie programu swojej działalności,
ocena działalności na terenie działania,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności terenowej jednostki,
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
wybór i odwoływanie delegatów na Kongres Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały w sprawach zgłoszonych podczas Walnego Zebrania.

§ 33.

W walnym Zebraniu członków Oddziału biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie honorowi, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 34.

Pierwsze Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd terenowej jednostki nie rzadziej niż raz na 1 rok, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
Postanowienia & 20 ust. 3,4,5,i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 35.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie terenowej jednostki zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,

na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych terenowej jednostki.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania o którym mowa w ust. 1 pkt 2,3,4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 36.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie, zgodnie z uchwaleniami władz nadrzędnych.

§ 37.

1. Zarząd składa się z 5 członków:
– przewodniczący
– sekretarz
– skarbnik
– dwóch członków

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzebnie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.

3. Do zakresu działania Zarządu należą:

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i władz naczelnych Stowarzyszenia
opracowanie projektów planów finansowych terenowej jednostek
kierowanie działalnością Stowarzyszenia na podległym sobie terenie,
zwołanie Walnego Zebrania Członków
reprezentowanie terenowej jednostki na zewnątrz w ramach powierzonych uprawnień przez władze stowarzyszenia,
podejmowanie innych uchwał w sprawie swojej działalności nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia,
uchwalenie okresowych planów swojej działalności.

4. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu Oddziału wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 38.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 39.

W przypadku utraty członkostwa Zarządu pozostali dokonują kooptacji nowego członka. Liczba członków nie może być większa do połowy liczby członków wybranych przez Zarząd Oddziału.

§ 40.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 41.

Komisja rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
Do kompetencji Komisji rewizyjnej Oddziału należy:

Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu uchwał władz nadrzędnych.
Współpraca z główną Komisją rewizyjną.
Przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz podkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 42.

Komisja rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności oddziału przynajmniej raz w roku.

§ 43.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Oddziału.

§ 44.

Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 45.

Szczegółowy tryb i zasady działalności Komisji Rewizyjnych Oddziału określa regulamin określony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

 

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 46.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
dotacje,
inne wpływy i dochody z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia upoważnia Zarząd do podejmowania uchwał
w sprawie przeznaczenia zysków na Fundusz Statutowy oraz do podejmowania uchwał dotyczących zmniejszenia tego Funduszu.

§ 48.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających równowartości kwoty 250 EUR wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika.
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, przekraczających równowartość kwoty 250 €, Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu : w tym przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika.

§ 49.

Zakazane jest udzielanie pożyczek z majątku stowarzyszenia lub/i zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracownikom oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi

§ 50.

Zakazane jest przekazywanie majątku stowarzyszenia członkom stowarzyszenia, członkom organu stowarzyszenia lub pracownikom oraz ich osób bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 51

Zakazuje się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 52

Zakazany jest zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA ORAZ PRZEPISY KOŃCOWE

§ 53.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

§ 54

Stowarzyszenie nie zajmuje się działalnością propagandową. Nie bierze także w żaden sposób udziału w działalności politycznej.