Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Program mieszkalnictwa

Hostele

W chwili obecnej posiadamy 3 hostele dla osób bezdomnych znajdujących się w różnych częściach Poznania. W ramach pobytu w ośrodku mieszkaniec ma zapewniony nocleg, całodzienne wyżywienie, otrzymuje środki czystości oraz bieliznę osobistą. Ma możliwość skorzystania także z używanej odzieży dostępnej w magazynie, która najczęściej jest przekazywana przez mieszkańców miasta z myślą o osobach potrzebujących.

W naszych hostelach mieszkańcy rozpoczynają proces wychodzenia z bezdomności. Z pomocą kadry starają się rozwiązać swoje problemy, podnieść kwalifikacje i umiejętności, powrócić na rynek pracy a w przypadku osób chorych uzyskać stopień niepełnosprawności oraz stałe świadczenie oraz rozpocząć działania zmierzające do usamodzielnienia.

Hostel Borówki

W hostelu przy ul. Borówki 12 w Poznaniu znajduje schronienie ponad 100 osób.

Podczas przyjęcia do hostelu przez pracownika socjalnego, każda osoba otrzymuje informacje na temat funkcjonowania ośrodka oraz zostaje zaznajomiona z regulaminem. Obowiązkowe jest utrzymanie trzeźwości. Codziennie mieszkańcy są angażowani w funkcjonowanie ośrodka poprzez wspólne obowiązki, dbanie o czystości, wzajemną pomoc. Mają zapewnione indywidualne wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne, dostęp do porad prawnych, doradztwa zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy. Dyżuruje także pielęgniarka świadczące podstawowe zabiegi medyczne.

Wśród zajęć grupowych, w których biorą udział mieszkańcy jest grupa edukacyjno – terapeutyczna dla sprawców przemocy, grupa dla ofiar przemocy, grupa edukacyjna na temat uzależnień. Odbywają się zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz spotkania kobiet.

Z każdym mieszkańcem podpisywany jest Indywidualny program Wychodzenia z Bezdomności, w którym określa się zakres działań, jakie będzie podejmował mieszkaniec w kierunku swego usamodzielnienia.

Cała społeczność raz w tygodniu spotyka się na zebraniu mieszkańców, na którym każdy może wypowiedzieć się w nurtującej go kwestii czy poruszyć ważny temat dotyczący funkcjonowania hostelu. Ponadto mieszkańcy obchodzą wspólnie wszelkie święta i uroczystości.

Hostel Starołęcka

Hostel mieści się przy ul. Starołeckiej 36/38 i służy mieszkańcom od niedawna. Mieszkańcy tworzą dobrze zorganizowaną społeczność. Co tydzień odbywają się spotkania społeczności hostelowej, na których omawiane są bieżące sprawy z życia hostelu oraz udzielane porady dotyczące załatwiania spraw urzędowych.

Kilkoro mieszkańców pracuje zawodowo. Następna grupa uczestniczy w zajęciach CIS „Darzybór”. Grupa mieszkańców uczestniczących w warsztacie budowlanym pod kierunkiem Instruktora udoskonala nasz hostel.

Mieszkańcy motywowani są do udziału w grupach wsparcia i różnych projektach poza hostelem w tym:

  • spotkań indywidualnych z terapeutą
  • aktywizacji zawodowej
  • projektach kulturalnych na zaproszenie różnych stowarzyszeń i instytucji
  • z każdą osobą ustalany jest Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności

Hostel Jawornicka

W hostelu przy ul. Jawornickiej mieszkają zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby samotne.

Życie na hostelu koncentruje się wokół codziennych spraw. Każdego dnia rano mieszkańcy spotykają się w stołówce, aby ustalić plan dnia. Każdemu z mieszkańców średnio raz w tygodniu przypada dyżur w kuchni, podczas którego jest zobowiązany do przygotowania posiłków dla wszystkich mieszkańców. Osoby, które mają trudności w gotowaniu mogą liczyć na pomoc współmieszkańców. Dzięki temu maja możliwość podszkolić swoje umiejętności kucharskie

Raz w tygodniu odbywa się zebranie wszystkich mieszkańców. Celem są wspólne rozmowy, rozwiązywanie konfliktów a także omawianie bieżących spraw.

Mieszkańcy spośród siebie wybierają radnych hostelu. Mają oni za zadanie wraz z opiekunem hostelu (również wybieranym spośród mieszkańców) podejmować decyzje w sprawach dotyczących hostelu podczas nieobecności pracownika socjalnego, maja obowiązek reagowania na przypadki łamania regulaminu, zgłaszanie pracownikom socjalnym potrzeb i problemów mieszkańców. Upoważnieni są również do przeprowadzania kontroli trzeźwości. Opiekun hostelu wraz z radnymi hostelu upoważnieni są do podejmowania tymczasowych decyzji w sprawach bieżących hostelu obowiązujących do czasu konsultacji z działem socjalnym.

Mieszkańcy hostelu wspólnie organizują i spędzają różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe (imieniny, urodziny, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, komunie, grille)

Mieszkańcy hostelu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pomoc socjalna
  • pomoc psychologiczna
  • pomoc pedagogiczna
  • pomoc terapeutyczna

Każdy mieszkaniec podpisuje Indywidualny Program Wychodzenia z bezdomności, w którym ustala się wskazówki do czego zobowiązuje się, aby wyjść z trudnej sytuacji w jakiej się znalazł. Obejmuje on aktywizację zawodową, ustalenie możliwości podjęcia kroków w celu rozwiązania sytuacji mieszkaniowej (złożenie wniosku o lokal socjalny, próby wynajęcia mieszkania), podjęcia kroków w celu odnowienia kontaktów z rodziną, wyrobienie dokumentów, uregulowanie sytuacji prawnej, konsultacje prawną i psychologiczna, podjęcie lub kontynuowanie leczenia odwykowego oraz inne bieżące ustalenia