Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Poznań

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Kontakt

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
61 887 66 23

KRS

0000193382

Rodzinna Poradnia Psychologiczna “Na Śródce”

Aktualnie realizowane projekty

Projekt “ Rodzinna Poradnia Psychologiczna”- celem programu jest świadczenie pomocy mieszkańcom Poznania, w szczególności rodzinom i jej poszczególnym członkom w sytuacjach problemów, kryzysów rodzinnych, pojawiających się dysfunkcji, trudności związanych z rodzicielstwem. W ramach projektu oferujemy pomoc w postaci konsultacji psychologicznych, psychoterapii oraz terapii rodzinnych a także udział w wykładach otwartych. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznań.

Projekt “Wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin problemem alkoholowym” – W ramach projektu oferujemy pomoc w postaci wsparcia informacyjnego, edukacyjne oraz konsultacji i poradnictwa psychologicznego. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznań.

Spotkania grupy terapeutycznej – celem spotkań jest praca nad zrozumieniem trudnych doświadczeń i ich wpływu na obecne życie oraz wprowadzenie zmian. Spotkania będą szansą na głębsze poznanie siebie i pomocą w budowaniu szczęśliwych relacji. Grupa adresowana jest do osób dorosłych, które w historii życia doświadczyły dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej (przemocy psychicznej/ekonomicznej/fizyczne/problemu uzależnienia kogoś bliskiego) bądź obecnie przeżywają takie trudności.

Projekt “Samodzielni rodzice” – obecnie oczekujemy na decyzję odnośnie finansowania projektu

– oferta adresowana jest szczególnie do rodziców, którzy z różnych względów zdecydowali się na samodzielne wychowanie dzieci, nie korzystają z usług żłobków czy przedszkoli i jednocześnie potrzebują wsparcia dla siebie w takiej sytuacji życiowej. Program skierowany jest zarówno do osób znajdujących się w sytuacji występowania trudności wychowawczych, kryzysów osobistych w pełnieniu roli rodzica jak również dla rodziców, którzy pełniąc samodzielną opiekę nad dziećmi szukają do tego inspiracji i sposobów na własny rozwój, który przełoży się pozytywnie na ich relacje z dziećmi. W ramach projektu oferujemy: konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne/ psychoterapie; udział w grupach edukacyjno- rozwojowych oraz wykładach otwartych “Inspiracje dla rodzicielstwa”. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznań.

Powyższe programy skierowane są do mieszkańców Poznania, pomoc świadczona jest bezpłatnie.