Program Zaproszenie do Aktywności - O programie


Zaproszenie do Aktywności

O programie

aktywnosc.jpg


Od marca 2019 roku Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ETAP projekt „Zaproszenie do aktywności”, którego celem jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących Poznań. 

 
W ramach programu Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” realizuje dwa rodzaje działań:
 
A). w Klubie Integracji Społecznej „Darzybór”
o indywidualne wsparcie socjalne
o indywidulane wsparcie psychologiczne 
o indywidulane doradztwo zawodowe 
o indywidualne wsparcie asystenta pracy
o grupy samopomocowe i samokształceniowe 
o zajęcia grupowe z prawa pracy
o dostęp do internetu i prasy (kafejka internetowa)
 
B). w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” (od lipca 2019 r.)
o indywidualne wsparcie socjalne
o indywidulane wsparcie psychologiczne 
o indywidulane doradztwo zawodowe 
o edukacja zawodowa w warsztatach: krawieckim z elementami rękodzieła, remontowo – porządkowym i handlowo – biurowym 
o praktyczna nauka zawodu – symulacja placówki handlowej
o warsztaty aktywizacji zawodowej 
o trening kompetencji i asertywności 
o warsztaty z zakresu podstaw przedsiębiorczości 
o zajęcia grupy samokształceniowej 
 
Docelowo programem objętych może zostać 290 osób bezrobotnych, bezdomnych, z każdą osobą ustalany jest Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności oraz  Indywidualna Ścieżka Rozwoju. Pogram zaplanowany jest na okres od marca 2019 r. do marca 2021 r.   Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.
 
logotypy_funduszy.png
 
Super User
Odsłony: 2151

Program AKTYWNOŚĆ

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.