Drukuj

Centrum działa w oparciu o Ustawę o Zatrudnieniu Socjalnym, zgodnie z którą uczestnikami mogą być osoby:

  1. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  2. uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
  3. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  4. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  8. niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Super User
Odsłony: 5879