Program FENIKS

O programie

logotypy_funduszy.png 

Od czerwca 2017 roku Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i 4 innymi podmiotami projekt „Feniks”, którego celem jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących Poznań. 
 
W ramach programu Stowarzyszenie „Pogotowie” realizuje szereg działań nakierowanych na integrację społeczną i zawodową osób bezdomnych: 
 
1. Streetworking – praca w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – koczowiska, dworce, klatki schodowe, pustostany, opuszczone obiekty przemysłowe. Celem działania jest zmotywowanie osób bezdomnych do skorzystania z instytucjonalnego i systematycznego wsparcia celem zmiany swojej sytuacji życiowej 
 
2.  Działania na rzecz reintegracji społeczno – zawodowej: 

 • indywidualne wsparcie asystenta osoby bezdomnej o indywidualne wsparcie socjaln
 • indywidulane konsultacje psychologiczne i terapeutyczne
 • grupy samopomocowe, samokształceniowe i edukacyjne
 • grupy terapeutyczne: dla uzależnionych, dla doznających przemocy, dla sprawców przemocy
 • warsztaty grupowe w zakresie autoprezentacji i prawa pracy
 • indywidulane doradztwo zawodowe i wsparcie asystenta pracy
 • kurs komputerowy
 • rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”:
  • warsztat problematyki rynku pracy
  • warsztat remontowo – porządkowe
  • warsztat krawiecki z elementami rękodzieła
 • dostęp do internetu i prasy (kafejka internetowa)
 • umożliwienie udziału w kursach i stażach zawodowych 

 Docelowo programem objętych może zostać 300 osób bezdomnych, z każdą osobą ustalany jest Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności oraz  Indywidualny Plan Działania. Pogram zaplanowany jest na okres od 01.07.2017 do 29.06.2019.   Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursow

logo_fenik_dawn.png

Super User
Odsłony: 1180

Program FENIKS

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.