Program Edukacyjno-terapeutyczny

Kadra

Tomasz Bratkowski 

 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA (nr 1370) (2014)
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe -Szczegółowe Problemy Psychoterapii (2013-2015)
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe -Podstawy Psychoterapii (2011-2013)
 • Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze (2011)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii Specjalność: psychologia kliniczna, mgr psychologii(2003-2008)

Doświadczenie w pracy:

 • PLUiW „Śródka-Rataje” w Poznaniu, os. Piastowskie 81 (od 2012 – do obecnie)
 • Pogotowie Społeczne w Poznaniu, ul. Borówki 12 – diagnoza, testy psychoorganiczne, grupy edukacyjne dla osób uzależnionych, grupy edukacyjne dla sprawców przemocy (od 2012 - do obecnie)
 • NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu pl. Kolegiacki 12a – psychoterapia uzależnień (staż) (2012)
 • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego w Poznaniu pl. Kolegiacki 12a  –  diagnoza i badania psychometryczne (staż)  (2010)
 • Klub Abstynenta „Roman” w Chludowie – psychoterapeuta uzależnień (staż) (2008-2011)
 • Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Arcus, Golęczewo k. Poznania – psycholog, psychoterapeuta uzależnień, indywidualny i grupowy (2010-2011)

 

Ewa Marszewska 

 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie (Marzec 2013 – Czerwiec 2014)
 • Specjalistyczne Czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (Wrzesień 2011 – Październik 2015)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii w Warszawie Kierunek: Psychologia kliniczna  (Październik 2004 – Listopad 2010)
 • I Liceum ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Profil prawno-dziennikarski z językiem francuskim (Wrzesień 2000 – Czerwiec 2004)

Maria Jolanta Janicka 

 • Dyplom ukończenia WWSSE w Środzie Wielkopolskiej studia magisterskie pedagogika o specjalności resocjalizacja   2014
 • Dyplom ukończenia Akademii Pedagogiki Specjalnej- licencjat- rok 2009
 • Szkolenie „Misja, wizja, cele działania-tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego- czerwiec 2008
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień „ Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień – grudzień 2009
 • Szkolenie z zakresu „ Działalność gospodarcza w NGO- aspekty prawne i finansowe”  w ramach projektu „ Myśl ekonomicznie- działaj społecznie” listopad 2010
 • Szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie „Wspólnie znaczy lepiej”- grudzień 2010
 • Udział w konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich „Skutecznie w przyszłość” – PARPA 2011
 • Szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie „Wspólnie znaczy lepiej”- grudzień 2011
 • Stowarzyszenie Abstynentów ,,Żagiel’’- prezes 

Anna Grzelak

 • magister psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia pracy) oraz pedagogiki, specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, WNS, UAM Poznań, w ranach studiów odbyły się m. in. następujące zajęcia 
 • mechanizmy seksualnego wykorzystania dziecka w rodzinie i poza rodziną - 20 h wykładów
 • psychologia zeznań dzieci jako ofiar nadużyć seksualnych - 6 h wykładów
 • postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie - 22 h wykładów
 • postępowanie psychologiczne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i wykorzystanym seksualnie - 4h wykładów
 • interwencje wobec kobiet po traumie zgwałcenia - 10 h wykładów
 • przestępstwa seksualne - 6 h wykładów
 • diagnoza zaburzeń seksualnych 44h warsztatów (nie wiem czy to by uznali)
 • absolwent Kursu Podstawowego w zakresie terapii systemowej indywidualnej i rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • Warsztat -  „Dialog Motywujący –  jak skutecznie motywować do zmiany” organizowany przez PROGRESS, 2013
 • od 05.2015 r.  Szkolenie „Podstawowe Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz  Nowoczesne  Metody  Diagnozowania  i  Terapii  Uzależnienia  i  Psychoterapii Członków Rodzin” – szkolenie akredytowane przez PARPA
 • kurs kierownika i wychowawcy kolonijnego
 • od 2013r. - Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, praca na stanowiskach wychowawca, psycholog- socjoterapeuta oraz kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej Borówki
 • od 2011 - współpraca ze Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne - praca w charakterze wolontariusza w Świetlicy Socjoterapeutycznej Borówki
 • od 2015r. stażysta w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, plac Kolegiacki 12a Poznań

 

Marcin Józefiak  

 • Dyplom ukończenia Wydziału Prawa i Administracji UAM -  studia magisterskie  na wydziale prawa  2005
 • Radca Prawny – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 
 • członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od 1.04.2009 r.

 

Doświadczenie:

 • roczne uczestnictwo w Akademickiej Poradni Prawnej przy UAM w Poznaniu,
 • jako inspektor w Wydziale Podatków Pośrednich, 2 lata i cztery miesiące pracy jako starszy inspektor ds. prawnych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu,
 • Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego dla grup do 200 osób.
 • Od 2008 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem udzielając bezpłatnej pomocy

Eliza Seemann 

 

 • 01.06.2013r - 04.2014r. Studium Terapii Uzależnień – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie - terapeuta uzależnień
 • 27.06.2011r.  Ukończenie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej -    Krakowskie Centrum  Psychodynamiczne - psychoterapeuta
 • 2008 -  2010r.  Studium Psychoterapii Młodzieży – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • 16 -17.01.2009 r.  „Diagnoza w psychoterapii”, Polski Instytut Ericksonowski
 • 10.10.2008 – 21.12.2008r. „Wyższe kwalifikacje zawodowe terapeutów – szansą dla pacjentów
 • dotkniętych patologiami społecznymi” – Fundacja Edukacja dla Przyszłości
 • 11.2008 – 12.2008 r. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
 • 10.2006 - 12.07.2009r.  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego -  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej  - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • 06.2006 – 12.06 r.     Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej - zajęcia organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski.
 • 21.10.2005 – 25.06.2006 r.     Studium Umiejętności Pracy z Grupą Metodą Warsztatową z elementami rozwoju osobistego, Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”, rekomendowane przez  Polskie Towarzystwo Psychologiczne – trener warsztatów

 

Renata Skoraszewska

 • 1982-1987- studia magisterskie na kierunku psychologia UAM w Poznaniu
 • 1988-2007- praca w Poradni Leczenia Uzależnień Śródka- Rataje w Poznaniu: diagnoza i terapie osób uzależnionych od alkoholu i hazardu oraz ich rodzin, w tym też dorosłych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, terapia dla osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia), prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz praca z grupą
 • 1994 - szkolenie NEST z elementami terapii własnej dla osób zainteresowanych pomaganiem osobom po doświadczeniu przemocy, zaniedbania i strat okołoporodowych-200 godz.
 • 1996 Studium Pomocy Psychologicznej (250 godz.)
 • 1996 -1997- Studium Terapii Uzależnień- Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Warszawa
 • 1997 - dwutygodniowy staż w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach
 • 1997-1998 - Systemowa Terapia Rodzin, kurs podstawowy, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Terapii Systemowej
 • 2003 - 2007 - dyżury w telefonie zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • 2007- 2011 - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - szkolenie certyfikujące psychoterapeutów
 • 2007-2008 – praca w charakterze terapeuty uzależnień i psychoterapeuty w OPS w Swarzędzu
 • 2009 -2010 praca w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Kościanie
 • 2007- praca psychoterapeutyczna pod superwizją w Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu w wymiarze 2 dni w tygodniu

 

Alicja Drgas

 • magister psychologii (psychologia kliniczna) i mgr filozofii – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia (uprawnienia do prowadzenie psychoterapii po II roku studium. Studium Psychoterapii Integratywnej SPCH w Warszawie (obecnie III rok)
 • osoba pracująca w latach 2008 do 2015 na stanowiskach psycholog- socjoterapeuta, wychowawca oraz kierownik w świetlicy socjoterapeutycznej. Autorka projektów i programów realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki”
 • kurs „Socjoterapeutyczne formy wspierania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”- Wielkopolska fundacja ETOH
 • kurs „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania” – ROPS Poznań
 • „Praktyczna pomoc psychologiczna dla osób po doświadczeniach traumatycznych na podstawie doświadczenia counselingu brytyjskiego” SPCH Poznań
 • warsztat "Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Poznań
 • kurs wprowadzający do - metody Wideotrenigu Komunikacji- Fundacja na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych "PLUS" Kraków
 • kurs „Arteterapia z estezjoterapią”- Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA
 • kurs kierownika i wychowawcy kolonijnego
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • Joanna Wyciechowska - pedagog
 • Studium Profilaktyki Uzależnień,  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 2004
 • Szkolenie z zakresu muzykoterapii
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców placówek wypoczynku, zorganizowanego przez Prywatną Placówkę Szkoleniową (1999 r.)
 • Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, uzyskanie tytułu magistra (2002 r.)
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania, organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH Kalisz (2002 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji  „Po pierwsze nie szkodzić”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2005 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji NT. „ Praca z rodziną zmarginalizowaną”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka a samoorganizacja społeczności lokalnych”, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Instytut Psychologii UAM w Poznaniu (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych na temat „ Wykorzystanie idei systemowych w pracy pracownika Pogotowia Społecznego” (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych w pracy pracownika socjalnego (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium superwizyjnym (grudzień 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień(grudzień 2009)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt” Dziecko. Mały człowiek”- „ To co chcielibyśmy wiedzieć o rozwoju małego dziecka”(Maj 2010)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt Dziecko. Mały człowiek”- O samodzielności w codzienności, czyli dlaczego warto wspierać samodzielność małych dzieci oraz Trudne emocje – co robić, gdy małe dziecko się złości”(czerwiec 2010)
 • Certyfikat udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej” Mądre wychowanie” zorganizowanej przez Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw dziecka oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (październik 2010)
 • Udział w konferencji organizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zmiany w przepisach, działalność instytucjonalna”(październik 2010)
Super User
Odsłony: 7083

Program Edukacyjno-terapeutyczny

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.