O nas

Historia Stowarzyszenia

HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA „POGOTOWIE SPOŁECZNE”

Pogotowie Społeczne „Barki” powstało w 2000 roku, jako jeden z programów Fundacji „Barka”, którego misją było udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy osobom potrzebującym jak również organizowanie życia we wspólnotach. W 2004 roku osoby zaangażowane w działalność Pogotowia Społecznego założyły Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, które kontynuuje proces pomocy osobom potrzebującym poprzez tworzenie wspólnot, grup samopomocowych, programów edukacyjnych i terapeutycznych  

MISJA STOWARZYSZENIA:

Misją Stowarzyszenia jest budowanie wspólnot dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, których celem jest tworzenie możliwości rozwoju osobistego i społecznego osób, oraz:

 1. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
 2. tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 7. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
 8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 10. wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych kryzysach,
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 13. działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
 14. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
 15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

CELE STOWARZYSZENIA REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 1. tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
 2. tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych,
 3. organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
 4. pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
 5. inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 6. podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 7. inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
 8. promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
 9. prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
 10. prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 11. propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 12. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 14. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 15. prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi
Odsłony: 16634

Stowarzyszenie

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.